โรงเรียนด่านสิงขร
หมู่ที่ 6 บ้านด่านสิงขร  ตำบลคลองวาฬ  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
เบอร์โทรศัพท์ 032810562
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรในโรงเรียน

นายกัมพล หิรัญวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวณฐวรรณ ลิปปานนท์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าบุคลากรในโรงเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวพิมพ์ชนก สังวร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าบุคลากรในโรงเรียน

นายสุรพจน์ พลอยบุษย์
ครูชำนาญการ

นายณรงค์ พวงงาม
ครูชำนาญการ

นางศิริมา บุญประภา
ครู คศ.3
หัวหน้าบุคลากรในโรงเรียน

นางสาวบุญล้อม เพียรเสมอ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางนิภาภัค หอยทอง
ครูชำนาญการ

นางเกตุกนก ฝอยทอง
ครู

นางสาวอุสนีย์ เมาะสะดารอ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0