โรงเรียนด่านสิงขร
หมู่ที่ 6 บ้านด่านสิงขร  ตำบลคลองวาฬ  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
เบอร์โทรศัพท์ 032810562
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรในโรงเรียน

นายกัมพล หิรัญวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวบุญล้อม เพียรเสมอ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางนิภาภัค หอยทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางเกตุกนก ฝอยทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวอุสนีย์ เมาะสะดารอ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวณฐวรรณ ลิปปานนท์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวพิมพ์ชนก สังวร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

เปรมฤดี คงเพชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นายวิรัช กลิ่นจำปา
ครูผู้ช่วย

นางสาววรารัตน์ ปี่แก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวจิรกาญจน์ ปัญญา
ธุรการโรงเรียน

นางสาวศิรินุช น้ำกลั่น
ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0