โรงเรียนด่านสิงขร
หมู่ที่ 6 บ้านด่านสิงขร  ตำบลคลองวาฬ  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
เบอร์โทรศัพท์ 032810562
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรในโรงเรียน

นายกัมพล หิรัญวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวณฐวรรณ ลิปปานนท์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าบุคลากรในโรงเรียน

นางสาวพิมพ์ชนก สังวร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าบุคลากรในโรงเรียน

นายสุรพจน์ พลอยบุษย์
ครูชำนาญการ

นายณรงค์ พวงงาม
ครูชำนาญการ

นางศิริมา บุญประภา
ครู คศ.3
หัวหน้าบุคลากรในโรงเรียน

นางสาวบุญล้อม เพียรเสมอ
ครู คศ.3

นางนิภาภัค หอยทอง
ครูชำนาญการ

นางเกตุกนก ฝอยทอง
ครู

นางสาวอุสนีย์ เมาะสะดารอ
ครูผู้ช่วย