โรงเรียนด่านสิงขร
หมู่ที่ 6 บ้านด่านสิงขร  ตำบลคลองวาฬ  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
เบอร์โทรศัพท์ 032810562
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนด่านสิงขร

 

โรงเรียนด่านสิงขร ตั้งขึ้นวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ โดย จ.ส.ต.วิสูตร ประเสริฐ เป็นผู้ริเริ่มโดยอาศัยโรงเรียนของตำรวจตระเวนชายแดนเป็นสถานที่เรียน อุปกรณ์การเรียน จ.ส.ต.วิสูตร ประเสริฐ เป็นผู้ออกทั้งสิ้น และมอบหมายให้ พลฯ จำลอง สุวรรรฤทธิ์ เป็นผู้สอนต่อมาให้ ส.ต.ต. สิธุชน เสลานนท์ มาช่วยทำการสอน ในการเปิดการสอนครั้งนี้ มีนักเรียน ชาย หญิง รวม ๒๒ คน และตั้งชื่อว่า “ประเสริฐสิงขร”

๑๖ มีนาคม ๒๕๐๓ ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอนุเคราะห์ที่ ๓” โดยกอกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้ตั้งให้และทำพิธีเปิดป้ายในวันนี้ มีนักเรียน ๗๑ คน ครู ๓ คน โรงเรียนได้รับการอุปการะจาก จ.ส.ต.วิสูตร ประเสริฐ และตำรวจในหมดทุกนาย การศึกษาเจริญรุดหน้าเป็นนลำดับ ๔ เมษายน ๒๕๐๔ จ.ส.ต.วิสูตร ประเสริฐ ได้รับแต่งตั้งเป็น ร.ต.ต. วิสูตร ประเสริฐ ไปประจำที่ อ.บางแพ            จ.ราชบุรี จ.ส.ต. ธง ปิตา ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บังคับหมวดคนใหม่ และอุปการะโรงเรียนแทน

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๐๔ พายุได้พัดโรงเรียนพัง จ.ส.ต. ธง ปิตา ได้ประชุมตำรวจและประชาชนเพื่อสร้างโรงเรียนถาวร ได้รับการสนับสนุนจาก นายประจักร วัชรปาน ผู้ว่าราชการจังหวัด นายไพศาล  วิบูลย์ศิลป์  ผู้พิพากษา พ.ต.ต. ภูมิรัตน์  จักรพิทักษ์  ศึกษาธิการอำเภอ ได้ตกลงสร้างอาคารหลังใหม่ แบบ ป.๐๒ ขนาด ๙/๗ ม. จำนวน ๔ ห้องเรียน เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๐๔ ได้มีราษฎรร่วมบริจาคสร้างจนแล้วเสร็จ

๒๘ ตุลาคม ๒๕๐๔ ทางอำเภอส่ง นายใฝ อยู่ดี มาทำหน้าที่ครูใหญ่ นายบุญส่ง เอียงอิ่ม และนายเสริม โตศักดิ์ มาเป็นครูผู้สอน

ปีการศึกษา ๒๕๐๙ ได้รับงบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท สำหรับทำประตู หน้าต่าง และ ๑,๐๐๐ บาท สำหรับทำรางน้ำรอบอาคาร

ปีการศึกษา ๒๕๑๐ มีครูมาเพิ่มคือ นายชอุ่ม  มีแย้ม และปีการศึกษา ๒๕๑๒ มีครูมาเพิ่มอีกคือ นางสาวอนงค์  พวงเดช นายผิว  อ่ำสำอาง

ปีการศึกษา ๒๕๑๓ สำนักงานกินแบ่งรัฐบาล ได้อนุมัติงบประมารสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๐๐๒ ของกรมสามัญไว้หนึ่งหลัง กว้าง ๙ เมตร ยาว ๓๖ เมตร มี ๔ ห้องเรียน

๑๖ มีนาคม ๒๕๑๔ ตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๗ โอนโรงเรียนนี้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย ร.ต.ต. สมพงษ์  แสงปทุม เป็นผู้มอบ และนายสายสิทธิ์ พรแก้ว เป็นผู้รับมอบ และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนด่านสิงขร”

ปีการศึกษา ๒๕๑๖ ทางราชการได้ย้าย นายใฝ  อยู่ดี  ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนอุดมราชภักดี และแต่งตั้ง นายชัยณรงค์  แพ่งนคร มาดำรงตำแหน่งแทน

๑๖ มีนาคม ๒๕๑๙ นายชัยณรงค์  แพ่งนคร ไปทำหน้าที่หัวหน้าหมวดทั่วไป ที่หมวดการศึกษา อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และมอบหมายให้ นายธวัชชัย พวงเดช ทำการแทน

๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ทางอำเภอได้มอบหมายให้ นายวิชัย ชื่นจิตร์ รักษาการแทนครูใหญ่ โรงเรียนด่านสิงขร

๙ มิถุนายน ๒๕๒๑ นายสมปอง สังคะหะ อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ ได้รับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนด่านสิงขร ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๒  นายสุวินท์ เทียนส่งรัศมี มาปฏิบัติหน้าที่ครู ๒ โรงเรียนด่านสิงขร และ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๒ นายสมพร  เทวอักษร มาปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์ ๑ โรงเรียนด่านสิงขร

๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัดมาสร้างถังเก็บน้ำฝน

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป.๑จ จำนวน ๑ ห้องเรียน สร้างเสร็จ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๕

๘ ตุลาคม ๒๕๒๗  นายสมปอง สังคะหะ ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ และนายบุญส่ง เอียงอิ่ม ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน

๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๐๐๒ ๑ ชั้น ๔ ห้องเรียน เปลี่ยนจากไม้เป็นก่ออิฐฉาบปูนทั้งหลัง งบ ๑๓๔,๘๒๙.-

๔ เมษายน ๒๕๒๙ นายสุรพจน์ พลอยบุษย์ มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ๑ และ ๕ มิถุนายน ๒๕๒๙ นายอัมพร สินพานิช ย้ายดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ๑ (ถึง ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒)

๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๐ ได้งบประมาณสร้างส้วม สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ ห้อง งบประมาณ ๘๐,๐๐๐.-

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๑ นางสาวบุญล้อม เพียรเสมอ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓

๘ ธันวาคม ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเล่ย์ แบบ สปช. งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.-

๙ พฤษภาคม ๒๕๓๒ นางวันเพ็ญ ภูวิชัยสัมฤทธ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๔ (ถึง ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๘ )

๕ ตุลาคม ๒๕๓๘  นายนำภพ จันทร์ดี  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ ๕ (ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒)

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ ได้งบประมารสร้างสร้างส้วม สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๙๒,๙๐๐ บาท และสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.๑ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕ นางอรวรรณ สุขเกษม อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านยางชุม สปอ.กุยบุรี มาช่วยราชการโรงเรียนด่านสิงขร (ถึง ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๘)

ปีการศึกษา ๒๕๓๘ เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก ๑ ห้อง นางนุชนาฎ นกฉลาดเป็นครูประจำชั้น

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๘ นางอัจฉรา อุดมโชค มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๕ ถึง ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ นายสมมาตร  แก้วมาก เป็นลูกจ้างประจำโรงเรียนด่านสิงขร ลาออกจากราชการเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

๘ มีนาคม ๒๕๔๒ นางธิราภรณ์ วัดอักษร ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๖ และ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๒ นางสุนันท์ ลัดดาวัลย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนด่านสิงขร

๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ นายบุญส่ง เอียงอิ่ม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนด่านสิงขร ลาออกจากราชการตามคำสั่ง สปจ.ที่ ๓๖๑/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕

๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ นางสาวชอุ่ม อ่ำรุ่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประชารังสรรค์ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่  รักษาราชการแทนอาจารย์ใหญ่โรงเรียนด่านสิงขร และ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๕

มีนาคม ๒๕๔๗ นางผกากรอง อ่อนเรือง ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ ๒๕๔๗

ปีงบประมาณ ๒๕๔๗ ได้รับงบประมาณ ๙๐,๙๐๐ บาท สร้างส้วม สปช ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง

๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ นายประสิทธิ์ เกิดจิตร อาจารย์ ๑ ระดับ ๕ โรงเรียนด่านสิงขร ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๕ และ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗  นางนิภาภัค หอยทอง อาจารย์ ๑ ระดับ ๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๕ ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนด่านสิงขร

ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ๒ จำนวน ๒ ห้องเรียน

ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ สร้างเรือนเพาะ (จุดศึกษาพันธุ์ไม้) ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร งบประมาณ ๔๖,๖๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปกติ และรายได้สถานศึกษา

ปีงบประมาณ ๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณซ่อมปรับปรุง ส้วม สปช ๖๐๑/๒๖ (ส้วมหลังที่ ๒) งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงโรงฝึกงาน(โรงอาหาร) โดยปูกระเบื้อง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สร้างอาคารแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร งบประมาณ ๑๓๔,๖๓๐ บาท โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปกติ และรายได้สถานศึกษา(บริจาค)

มกราคม ๒๕๕๔ นางสุนันท์ ลัดดาวัลย์ ครู คศ.๓ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ดและนางเกตุกนก ฝอยทอง ครูโรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนด่านสิงขร

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สร้างประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา งบก่อสร้าง ๖๘,๘๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปกติ ๒๕,๐๐๐ บาทและงบบริจาค ๔๓,๘๐๐ บาท

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ นางสาวชอุ่ม อ่ำรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสิงขร ออกจากราชการโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามคำสั่ง สพป.ปข.๑ ที่ศธ ๔๑๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ นายกัมพล  หิรัญวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว  ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสิงขร  ตามคำสั่ง สพป.ปข.๑ ที่................ลงวันที่