โรงเรียนด่านสิงขร
หมู่ที่ 6 บ้านด่านสิงขร  ตำบลคลองวาฬ  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
เบอร์โทรศัพท์ 032810562
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย (Goal)
เป้าหมาย (Goal)

โรงเรียนมีภูมิทัศน์สะอาดร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอน ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความรู้ทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา และระบบการบริหารจัดการที่ดี