โรงเรียนด่านสิงขร
หมู่ที่ 6 บ้านด่านสิงขร  ตำบลคลองวาฬ  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
เบอร์โทรศัพท์ 032810562
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision) ประถมศึกษา
โรงเรียนด่านสิงขร มีสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่น ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวั
วิสัยทัศน์ (Vision) ปฐมวัย

โรงเรียนด่านสิงขรจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ ๔-๕ ให้มีการพัฒนาตามวัย เป็นคนดี สุขภาพดี แข็งแรง มีความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับวัย ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาภายในเวลา ๓ ปี ที่เด็กได้เรียนรู้ในระดับปฐมวัย