โรงเรียนด่านสิงขร
หมู่ที่ 6 บ้านด่านสิงขร  ตำบลคลองวาฬ  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
เบอร์โทรศัพท์ 032810562
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ (Mission) ปฐมวัย

 

๑) จัดทำหลักสูตรระดับปฐมวัย โดยมีโครงสร้างของหลักสูตรที่ยึดพัฒนาการเด็กที่เหมาะสมกับ วัยเป็นเป้าหมายหลัก

 ๒) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน

 ๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 ๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ (Mission) ประถมศึกษา

๑)  ปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม

๒)  พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพอนามัย

๓)  พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่

๔)  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน