โรงเรียนด่านสิงขร
หมู่ที่ 6 บ้านด่านสิงขร  ตำบลคลองวาฬ  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
เบอร์โทรศัพท์ 032810562
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย/ ต่อห้อง

ชาย

หญิง

อนุบาล 1

1

13

9

22

22

อนุบาล 2

1

18

17

35

35

ประถมศึกษาปีที่ 1

1

17

9

26

26

ประถมศึกษาปีที่ 2

1

17

15

32

32

ประถมศึกษาปีที่ 3

1

11

15

26

26

ประถมศึกษาปีที่ 4

1

16

8

24

24

ประถมศึกษาปีที่ 5

1

12

17

29

29

ประถมศึกษาปีที่ 6

1

9

9

18

18

รวม

8

113

99

212