โรงเรียนด่านสิงขร
หมู่ที่ 6 บ้านด่านสิงขร  ตำบลคลองวาฬ  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
เบอร์โทรศัพท์ 032810562
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป 1 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2513
งบประมาณ : 60000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป 1 จ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 100000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป 1 จ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 100000.00
เพิ่มเติม..